Kwetsbaarheid verholpen in Kubernetes

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 24-09-2020 NCSC-2020-0599  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0599 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Kubernetes. De kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende met root-rechten op een node in staat verhoogde rechten te krijgen op andere nodes die in hetzelfde cluster draaien. De kwaadwillende kan met deze verhoogde rechten pods op de getroffen nodes overnemen.

Wanneer meerdere clusters dezelfde certificaatautoriteit en authenticatiegegevens gebruiken, kan de kwaadwillende zich mogelijk op nodes binnen al deze clusters verhoogde rechten verschaffen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Kubernetes
RedHat OpenShift

Oplossingen

Oplossingen

Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Kubernetes API server 1.16.13, 1.17.9 en 1.18.6. Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat OpenShift Container Platform. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-8559

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 24-09-2020 NCSC-2020-0599  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0599 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Kubernetes.

  Versie 1.00 24-07-2020 NCSC-2020-0599  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0599 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.