-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Oracle Java SE
Advisory ID   : NCSC-2021-0070
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-14803
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210222
Toepassing   : Oracle Java
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Java. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende Oracle
  Java-producten:

  * Java SE JDK and JRE

  De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende met
  netwerktoegang tot het kwetsbare systeem mogelijk in staat om
  systeemgegevens te bemachtigen. Alleen applicaties die onvertrouwde
  code uitvoeren (bv. middels libraries van derden) en gebruik maken
  van de Java sandbox, zijn kwetsbaar.

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-14803  | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20210533-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDObb+Es56R4sCd0AQqtAwv/f08U0ZNI3r7UETskcoyt1UsDl1TBGsGQ
XH2TNVAn/hDeql4HAX+EjlqcnX30DomyQJcELXaGCZ/mpFZUmQP2r0C8QAMiWNil
vdoAqM/3QuFp3lSSAQmRRcVfd9TNdVB/APdAlmv4wS7TMDn6I7K2fxfRjuwsUPQv
nuEXtdpqczEJBEUVUkUyNzbgWgPbrbynhIqW/+sC5kfmWCZ7QxF/ST1AttDj5o2F
RNiNYcCbTRngd1GWvvUi5+F5W2/ncPUyUz2c16tv7NzSADTTAqCEybMDprDn2+PS
v7bfKGgpMYMy5d6yBvDTWv6ZQK1b3XwGm+JyVlvcp4d7Duvv/i4RhUZ8OUHzBG3I
zDFZ85mwlaFOU/gPnYk2RbedApT+TNFwJaTy56c/QfojyUBV0PTnLyiW8tGR2F+3
xxbLWh0cADz7QgFDyfHFlfcwGmF7/uq7xb/UdtIUVU80quYQXtehkJLnYQ7j/qWT
fB6JyjJesCzg/QnEawWVs3kI8KYKI3sl
=jVuB
-----END PGP SIGNATURE-----