-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Actief misbruikte kwetsbaarheid aangetroffen in Pulse
         Connect Secure
Advisory ID   : NCSC-2021-0345
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-22893
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210420
Toepassing   : Pulse Secure Pulse Connect Secure
Versie(s)    : >= 9.0R3
Platform(s)   :

Update
  De Pulse Connect Secure Integrity Tool kan worden gebruikt om te
  bepalen of op uw Pulse Connect Secure-appliance misbruik is gemaakt
  van de in deze advisory beschreven kwetsbaarheden. Het dringende
  advies luidt om deze tool te gebruiken alvorens andere (mitigerende)
  maatregelen te treffen. Daarnaast wordt aanbevolen om de tool
  periodiek, bij voorkeur ten minste dagelijks, opnieuw uit te voeren.
  Houdt er bij het uitvoeren van de tool rekening mee dat het Pulse
  Connect Secure-systeem opnieuw wordt opgestart.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in Pulse Connect Secure. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat om authenticatie te omzeilen en willekeurige code uit te
  voeren op het Pulse Connect Secure-systeem. De kwetsbaarheid heeft
  een CVSS3.1-score van 10.

  Pulse Secure geeft aan dat de kwetsbaarheid op beperkte schaal
  actief wordt misbruikt in combinatie met CVE-2019-11510,
  CVE-2020-8243 en CVE-2020-8260 [1]. Het NCSC heeft in advisories met
  kenmerk NCSC-2019-0353, NCSC-2020-0760 en NCSC-2020-0874 reeds
  aandacht besteed aan deze kwetsbaarheden.

  [1]
  https://blog.pulsesecure.net/pulse-connect-secure-security-update/

Mogelijke oplossingen
  Er zijn nog geen updates beschikbaar gesteld waarmee de
  kwetsbaarheid wordt verholpen. Pulse Secure geeft aan dat deze
  updates naar verwachting in mei 2021 beschikbaar worden gesteld. Wel
  heeft Pulse Secure mitigerende maatregelen gedeeld. Daarnaast roept
  Pulse Secure klanten op om de wachtwoorden van gebruikers te
  resetten wanneer misbruik is geconstateerd. Voor meer informatie
  over de mitigerende maatregelen, zie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories
   /SA44784

  Pulse Secure heeft tevens een tool beschikbaar gesteld waarmee de
  integriteit van bestanden op de Pulse Connect Secure-server kan
  worden gecontroleerd. Het wordt met klem geadviseerd om deze tool te
  gebruiken alvorens andere (mitigerende) maatregelen te
  implementeren. Daarnaast is het raadzaam om de tool periodiek, bij
  voorkeur ten minste dagelijks, opnieuw uit te voeren. Houdt er bij
  het uitvoeren van de tool rekening mee dat het Pulse Connect
  Secure-systeem opnieuw wordt opgestart. Zie onderstaande pagina voor
  meer informatie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755

  Daarnaast zijn door FireEye Indicators of Compromise (IoC's)
  gedeeld. Voor meer informatie over deze IoC's alsmede de wijze
  waarop de kwetsbaarheden worden misbruikt, zie:

  https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2021/04
   /suspected-apt-actors-leverage-bypass-techniques-pulse-secure-zer
   o-day.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYH8vGeEs56R4sCd0AQq2lwwAhLAJ4MbYnsWcVnSusgw2IQrh6JefKHsh
thrx9g5GGTZbJNzZa9r/3KAaHLEzett/TaFxKNin4B845sdjQ//7EMd3oRbrErxc
KyqEZXPdqyf7EVhclyMOvv03LCa2A4rtDzfd9zcXSIGFemSvIvS4qlsTEwLWUToQ
hoOI1HGbLGc4rLe3HiFqQMVE36igCHalJ2Fd/llQ6WrOb7UOogJr9tlzZO3TzhNM
Kgwz2+SCckN5AbXuJJmraLeEnIw2bQAgZmMLjJsiPgNmuZi3T17Gp1AXkZ6twbnK
sjmwMp+Tct5dShlPTc5ODv84a0jtSlralUsFcs7s931x2dAy5msdnhSgtyijua+e
+fHxC3WI1HKlGQRs/c1C9zfYPBG2NajbFbtbcjMZGvpEVBHeO/ysiBJgKxH5vidb
YzJoT1UbEOE2IrYaoIwbaKMaVoeLHVDbcFSPdBKUrLlF4JofdUyINPuXg/dXJqhI
q3Glir7dKzNq72dqb2qY9+fC4cCxAaAf
=oqUS
-----END PGP SIGNATURE-----