-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE
Advisory ID   : NCSC-2021-0351
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210426
Toepassing   : Oracle Java
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Oracle Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Verder heeft Debian updates uitgebracht om de de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2021-2161 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  systeemgegevens te verkrijgen.

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-2161  | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-2163  | 5.3 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-11 beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2161 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4899

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8 om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2163 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1297.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1298.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1301.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-1307.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-April/018677.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIamSeEs56R4sCd0AQqYxQv+JopIHsKoMhuVGwIBYzoVdfmGgkK6GnOM
e+3DCnCE/JUC9s4krvJZF2qxSfvxAfRQgGHvVTLpKq3z+ECLJ1ifw66Svu5aNk12
fVTMqoKrb1P8uGnhGvpk9NB4a/EvTtOi+kapEJ+QaLVrwblbJRALS/QhxCEB87pi
ydf3BsLt64ZENSyNp0CrCsb0V1ruU8cCkvuwuE862rSMPnc/rc2IQlUQDDTJw7zg
CNyk7ran2XAAUtiM9gjs1Z72pE9aaJJ5Cn9iU9uMIPobcxHEJETr2HYT3bS++5VT
ZlKvyK+k6fldpLq5HElPtEmfQuP1Q6eDElVYPc5RTZza0FOBYyeaESvD+YLed/cv
SZx1Nt6xyv4hhmLaf3++MLQQf8AGOXfsQqLqW8/H/EaWmNfh7iRIu7TMzhpkKyzh
797gxUuDXJKErEGL71TUVd1suh0YijIoEYEa0N23ZohkfAWJ2t/l+sT6LWBaXETo
ZBVDy44FiOgdXTPl5rVsEPFowEziYy0L
=JCQg
-----END PGP SIGNATURE-----