-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Supply Chain
         Products Suite
Advisory ID   : NCSC-2021-0646
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2012-0881, CVE-2020-11979, CVE-2020-13935,
         CVE-2021-24122, CVE-2021-26272
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210721
Toepassing   : Oracle Supply Chain Products Suite
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten
  binnen de Supply Chain Products Suite:

  * Transportation Management
  * Agile Engineering Data Management
  * Agile PLM Framework

  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. Daarnaast kunnen
  de kwetsbaarheden mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van
  toegang tot applicatiedata.

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2012-0881  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
  | CVE-2020-11979  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2020-13935  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
  | CVE-2021-24122  | 5.9 | AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
  | CVE-2021-26272  | 6.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2021.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYPgMFuEs56R4sCd0AQp/lAv9GtkJUX2ic8vvc78iE2EFyNQPbl8csMr3
96B4pQrLPqOCvUcGo4WH/VFRWmqZUJS38lgaW7pf9RgeqBJGXOGjtOgPEnlfBhBZ
+lNER3cmlc6+9LZ+FRxz44o2BFskzwxoMxOOietr8738MQZwlbNm7IBXljV/JWJ4
/FUMHOZEdmLANoZvfHND6YMCJfjAHqeV/f2jInO5EK2Fn6CsvtKzamKpSgDLH3ap
ThNL38VDxjpFQnc3FUg6r/DHynLjl/qCVaDNLYj7UInItMKKmMk530WnIns/qrts
QFKH1SzJlcgx6dbkU6bftlP1MfGHkGdDMfh14GhkjXtcVteaK13kD9QIyOhQKmoE
tE8c5pam3xmcNVYoBnDFW1xMNdG37FkahA8iT+nyM1VS0w/jczvOmZdTswggtJzg
KTU0DzmxWlODLJRomZQoUguZG9YYFX7XHvSg05i0Z7oy1vhSrjHiuRB//NPSVhXp
tJ589s7t8lmtA7cxljZEK+deCwmKh7+N
=MZvl
-----END PGP SIGNATURE-----