Kwetsbaarheid verholpen in FortiGate, FortiProxy en FortiSwitchManager

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 14-10-2022 NCSC-2022-0630  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-10-2022
high
high
NCSC-2022-0630 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft een kwetsbaarheid verholpen in FortiGate en FortiProxy. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het omzeilen van authenticatie op de managementinterface en zodoende handelingen verrichten die normaliter aan geauthenticeerde beheerders zijn voorbehouden. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar de managementinterface te worden verzonden. Het is goed gebruik om een dergelijke interface niet naar het internet toe te ontsluiten en enkel op een apart beheernetwerk beschikbaar te stellen.

Fortinet geeft aan dat de kwetsbaarheid op zeer beperkte schaal is misbruikt.

Misbruik van de kwetsbaarheid kan worden waargenomen in logbestanden. Aanwezigheid van een of meer regels met user="Local_Process_Access" duidt op mogelijk misbruik van de kwetsbaarheid.

Er is publieke exploitcode beschikbaar waarmee de kwetsbaarheid misbruikt kan worden.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fortinet FortiGate
Fortinet FortiProxy
Fortinet FortiSwitchManager

FortiOS: 7.0.0 - 7.0.6, 7.2.1, 7.2.0
FortiProxy: 7.0.0 - 7.0.6, 7.2.0
FortiSwitchManager: 7.0.0, 7.2.0

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Tevens zijn mitigerende maatregelen gedeeld. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-40684

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Door deze kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende authenticatie omzeilen. Effectief is dit een privilege escalation waarbij de kwaadwillende hogere rechten krijgt dan bedoeld. Met het oog op de potentiële gevolgschade schatten we de impact in als HIGH.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 14-10-2022 NCSC-2022-0630  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-10-2022
high
high
NCSC-2022-0630 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Beveilingsonderzoekers hebben publieke exploitcode gepubliceerd. De inschaling van dit beveiligingsadvies was reeds HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 11-10-2022 NCSC-2022-0630  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-10-2022
high
high
NCSC-2022-0630 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Deze update van de advisory voegt het FortiSwitchManager product toe en verduidelijkt de kwetsbare product versies.

We verwachten op korte termijn publicatie van exploitcode, dit verhoogt de kans op actief misbruik. De kansinschaling is hierdoor aangepast van MEDIUM naar HIGH. Hiermee komt de inschaling van de gehele advisory uit op HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 10-10-2022 NCSC-2022-0630  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0630 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.