Kwetsbaarheid verholpen in Apache Commons Text

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 19-10-2022 NCSC-2022-0650  
 
high
high
Signed-PGP →  
19-10-2022
high
high
NCSC-2022-0650 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Apache Commons Text. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de kwetsbare applicatie. Hiertoe dient een kwaadwillende specifieke tekst te laten verwerken door de kwetsbare applicatie.

De kwetsbaarheid bevindt zich in de functionaliteit verantwoordelijk voor string interpolatie. Hierbij is gebleken dat een drietal filters mogelijk misbruikt kunnen worden. Dit zijn "script", "dns" en "url". Proof-of-Concept code is gepubliceerd die aantoont hoe de kwetsbare functionaliteit kan worden misbruikt.

Hoewel de kwetsbaarheid overeenkomsten vertoont met een soortgelijke kwetsbaarheid in Apache Log4j (Log4Shell), is het aanvalsoppervlak beperkter vanwege de specifieke toepassing van Commons Text ten opzichte van Log4j.

Beveiligingsonderzoekers geven aan dat de (Open)JDK versie mogelijk impact heeft op de mate waarin software kwetsbaar kan zijn. Dit heeft het NCSC nog niet zelf kunnen bevestigen. Voor meer informatie zie [Link]

De Apache Software Foundation heeft aanvullende informatie gepubliceerd over deze kwetsbaarheid. Hierin staan ook aan welke voorwaarden voldaan dient te zijn alvorens software die gebruik maakt van Commons Text daadwerkelijk misbruikt kan worden [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apache Software Foundation Commons Text

1.5 - 1.9

Oplossingen

Oplossingen

De Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Commons Text 1.10.0. Voor meer informatie zie [Link]

Mogelijk dat deze library is opgenomen als onderdeel van diverse andere libraries en producten. Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt waar nodig dit beveiligingsadvies bij.

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-42889

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Omdat de kwetsbaarheid kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten van de applicatie is het voorstelbaar dat code effectief uitgevoerd kan worden met verhoogde rechten. Daarom is gekozen om de schade als HIGH in te schalen.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 19-10-2022 NCSC-2022-0650  
 
high
high
Signed-PGP →  
19-10-2022
high
high
NCSC-2022-0650 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Deze update voegt een referentie toe naar aanvullende informatie van de Apache Software Foundation.

  Versie 1.00 18-10-2022 NCSC-2022-0650  
 
high
high
Signed-PGP →  
18-10-2022
high
high
NCSC-2022-0650 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.