Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0115  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0115 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval uit te voeren, om willekeurige code uit te voeren, om gegevens te manipuleren of om een beveiligingsmaatregel te omzeilen.

Een interessante kwetsbaarheid in Excel met kenmerk CVE-2020-0759 ontstaat doordat het geheugenobjecten onjuist verwerkt waardoor het uitvoeren van willekeurige code mogelijk is met de rechten van de gebruiker. Een voorwaarde is dat de gebruiker een speciaal geprepareerd bestand opent of een gecompromitteerde website bezoekt.

De kwetsbaarheden in Microsoft SharePoint ontstaan doordat een geauthenticeerde kwaadwillende speciaal geprepareerde webverzoeken naar de SharePoint server stuurt waardoor een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval mogelijk is. Een dergelijke aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de CVSS-score.

Microsoft Office:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-0695*Spoofing
CVE-2020-0696*Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2020-0697*Manipulatie van gegevens
CVE-2020-0759*Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-0693*Cross-Site Scripting (XSS)
CVE-2020-0694*Cross-Site Scripting (XSS)
  • Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende kwetsbaarheid.
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Microsoft Office
Microsoft Sharepoint

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0693, CVE-2020-0694, CVE-2020-0695, CVE-2020-0696, CVE-2020-0697, CVE-2020-0759

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0115  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
medium
NCSC-2020-0115 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.